Via onze artikelen delen we graag kennis over voorkomen, schade, preventie en bestrijden van plaagsoorten. En speciaal de plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen.

Deze artikelen bieden u informatie over plaagsoorten, uitgevoerde onderzoeken, ervaringen met bestrijding en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het pdf archief vindt u onze eerdere nieuwsbrieven en artikelen.

Foto: Megron

Via reguliere werkzaamheden worden veel exoten onbedoeld verspreidt. Om dat te voorkomen is een handelingskader ontwikkeld met praktische richtlijnen en werkmethodes.

Kom naar de werkschuurbijeenkomst: Invasieve exoten (gebiedsgericht) aanpakken op dinsdag 10 oktober 2023.

In de strijd tegen invasieve waterplanten zocht het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een manier om bewoners te betrekken bij het identificeren en melden van deze plantensoorten.

Het ministerie van LNV heeft de Nederlandse aanpak van de exotenverordening laten evalueren.

Foto: HHSK

In Zegveld onderzoekt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de overlast door rivierkreeften in sloten.

Vanuit Waterschap Brabantse Delta is in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, Vlaamse Milieu Maatschappij en Wageningen Environmental Research onderzoek uitgevoerd hoe een zogenaamde “barrière” opgeworpen kan worden om de verspreiding van uitheemse rivierkreeften en krabben te minimaliseren.