Ieder jaar maken waterbeheerders hoge kosten voor het bestrijden van plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen. Vroege bestrijding van deze soorten leidt later tot veel lagere kosten. Delen van kennis over verspreiding en bestrijding draagt bij aan het voorkomen van problemen.

Zonnebaars - Foto Michiel Schaap

Exoten en plaagsoorten

Exoten zijn soorten die van nature niet in een gebied voorkomen maar daar door menselijk handelen zijn gekomen. We noemen een soort ‘exoot’ als deze soort na 1492 ons land binnen is gekomen. Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken, bijvoorbeeld door klimaatverandering, vallen buiten deze definitie.

Muskusrat - Foto: Robbert Wirtz

Wat is het probleem voor de waterschappen?

Plaagsoorten zijn soorten die een risico vormen voor waterveiligheid, waterkwaliteit en biodiversiteit. We kennen allemaal bijvoorbeeld de negatieve effecten van het graafgedrag van de muskusratten en de woekerende grote waternavel. De wortels van de Japanse  duizendknoop kunnen keringen en kunstwerken aantasten.

Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft - Foto: Nico de Bruijne

Wetten en regels

Sinds januari 2015 is in de Europese Unie de verordening invasieve exoten van kracht. Invasieve exoten die volgens de EU een bedreiging vormen en waarvoor wettelijke maatregelen gelden, zijn te vinden op de EU-Unielijst. Doel van deze verordening is tegengaan van verdere verspreiding van de soorten die op de EU-Unielijst staan. Handel en transport van deze soorten is verboden en bestrijden of beheersen verplicht.