Rode Amerikaanse rivierkreeft op gele plomp - Foto: Nico de Bruijne

Wetten en regels

Sinds januari 2015 is in de Europese Unie de verordening invasieve exoten van kracht. Invasieve exoten die volgens de EU een bedreiging vormen en waarvoor wettelijke maatregelen gelden, zijn te vinden op de EU-Unielijst. Doel van deze verordening is tegengaan van verdere verspreiding van de soorten die op de EU-Unielijst staan. Handel en transport van deze soorten is verboden en bestrijden of beheersen verplicht.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij het Rijk. Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor een deel van de invasieve exoten overgedragen aan de provincies.

De wettelijke verantwoordelijkheden:

  • Waterschappen zijn vanuit de Waterwet verantwoordelijk voor de bestrijding van muskusratten en beverratten.
  • Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor vijf invasieve rivierkreeften en de Chinese wolhandkrab.
  • De provincie is verantwoordelijkheid voor de andere EU-lijst exoten.

Verantwoordelijkheden voor de aanpak van plaagsoorten die niet op de EU-lijst staan zijn niet wettelijk vastgelegd. In principe is de partij aan zet die hinder ondervindt van de soort. Zo is de provincie aan zet als natuurdoelen in gevaar komen, het waterschap als het gaat om risico’s voor waterveiligheid- of kwaliteitsdoelen. Risico’s voor biodiversiteitverlies is een verantwoordelijkheid voor meerdere terrein- en waterbeheerders.