Sinds 2012 verscheen de nieuwsbrief van de werkgroep plaagsoorten twee keer per jaar als pdf. In dit archief vindt u de losse artikelen uit de nieuwsbrief.

 

Waterschappen worden geconfronteerd met de bestrijding van plaagsoorten en exoten. De lijst van plaagsoorten en exoten wordt deels bepaald door Europese wetgeving zoals de Eu-lijst met 37 soorten exoten. Voor het andere deel wordt de lijst bepaald door locatie-specifieke plaagsoorten. Dit zijn soorten waar waterschappen daadwerkelijk hinder van ondervinden bij de uitvoering van de taken zoals de garantie van een goede waterafvoer, een stevige grasmat op de waterkeringen of overlast bezorgende onkruiden bij agrariërs. De lijst van deze plaagsoorten is voor de verschillende waterschappen natuurlijk overeenkomstig

Nieuwsbrief december 2016

De aanwezigheid van watercrassula in een ecologische zone in de gemeente Wijchen vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Aanleiding voor waterschap Rivierland om de Radboud Universiteit en Stichting Bargerveen te vragen de bestrijdingsmogelijkheden te onderzoeken.

Nieuwsbrief mei 2016

Ook binnen Waterschap Rijn en IJssel heeft watercrassula helaas voet aan de grond gekregen. De soort is aangetroffen op een aantal herinrichtingsprojecten die de laatste jaren zijn uitgevoerd. Vooral op gronden, die door hun lage ligging als retentie kunnen worden ingezet, lijkt
deze soort het goed te doen.

Nieuwsbrief mei 2016

Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) is voor de meeste waterbeheerders een bekende ongenode gast. Hij is vooral bekend als gedaantewisselaar. De jonge drijvende scheuten met de ronde bladeren lijken niet veel op de volwassen plant. De kleine waterteunisbloem is minder bekend, maar evengoed een plaagsoort om te leren kennen.

Nieuwsbrief juni 2014

Watercrassula (Crassula helmsii) is een uit Australië en Nieuw-Zeeland afkomstige water- en oeverplant. In Nederland is de plant voor het eerst in 1995 aangetroffen, in een ven bij Breda. Inmiddels is de soort op meerdere locaties in Nederland te vinden, waarbij deze vooral op de hogere zandgronden lokaal een groot probleem vormt.

Nieuwsbrief december 2013

De van oorsprong Noord-Amerikaanse zonnebaars is zo’n 100 jaar geleden in Nederland geïntroduceerd als vijver- en aquariumvis. In vijvers plant de vis zich gemakkelijk voort en kan na korte tijd voor overbevolking zorgen. Een reden voor vijverliefhebbers om het overschot aan vissen vrij te laten in de natuur. Met alle gevolgen van dien.

Nieuwsbrief mei 2012

Met de beheersing van de waterhuishouding en het op orde houden van de waterkwaliteit kunnen waterbeheerders te maken krijgen met invasieve
waterplanten. Om de problemen voor te zijn, en snel in te grijpen bij reeds ontstane problemen, is het belangrijk de plaagsoorten goed te herkennen.

Nieuwsbrief mei 2012

In het watersysteem van Nederland komen acht soorten rivierkreeften voor, waarvan zeven niet inheems. De enige inheemse soort, de Europese rivierkreeft (Astacusastacus), komt nog maar op één geïsoleerde locatie in Nederland voor.

Nieuwsbrief mei 2013

Waterbeheerders en waterbestuurders vragen steeds vaker naar een handelingsperspectief met betrekking tot uitheemse rivierkreeften. Deze dieren hebben invloed op zowel de waterkwaliteit, het watersysteem als de waterveiligheid. De waterschappen kunnen op dit moment geen effectieve maatregelen aanwijzen voor bestrijding/beheersing van de kreeften. Het wegvangen van de kreeften is bijvoorbeeld tot nu toe niet effectief gebleken.

Nieuwsbrief juni 2019

Keimpe Visser is toezichthouder bij het Cluster Cultuur en Technisch onderhoud van het Wetterskip Fryslân. Hij ziet er op toe dat de aannemer plaagsoorten netjes volgens afspraak uit het water verwijderd. Daarbij voorziet hij de aannemer van advies of staat hij klaar om vragen te beantwoorden. De toename van plaagsoorten, vooral door de milde winters, vragen wellicht om een andere aanpak in de toekomst.

Nieuwsbrief november 2015