Via onze artikelen delen we graag kennis over voorkomen, schade, preventie en bestrijden van plaagsoorten. En speciaal de plaagsoorten die een bedreiging vormen voor de waterhuishouding, de ecologie of de waterkeringen.

Deze artikelen bieden u informatie over plaagsoorten, uitgevoerde onderzoeken, ervaringen met bestrijding en ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

In het pdf archief vindt u onze eerdere nieuwsbrieven en artikelen.

Fuikbemonstering Foto: Tessa van der Wijngaard

Uitheemse rivierkreeften worden maar beperkt structureel gemonitord. Onderzocht is of met eDNA technieken ook een eenvoudiger uit te voeren kwantificering van het aantal rode Amerikaanse rivierkreeften gemaakt kan worden.

Het aantal rode Amerikaanse rivierkreeften in sloten en plassen is nauwelijks gerelateerd aan de leefomgeving waarin ze zich bevinden. Er zijn wel aanwijzingen dat het verlagen van de fosforbelasting en het stimuleren van brede rietovers kunnen leiden tot lagere aantallen kreeften. Dit blijkt uit een onderzoek dat onlangs is afgerond.

Beverrat - Foto: Ellen van Norren

In 2001 besloot het Interprovinciaal Overleg de beverrat binnen 5 à 10 jaar tot de landsgrens terug te dringen. Inmiddels is het dier al zes jaar succesvol teruggedrongen.

Foto: Homer Edward Price (Flickr)

Bij waterschap De Dommel maar ook bij de andere Brabantse waterschappen is ingraven van de knolcyperus sinds begin 2020 omarmd als de manier waarop zij proberen het probleem van dit plantje op hun eigendommen aan te pakken.

Foto: Brenda Boerema

Samen met België en Duitsland heeft Nederland van de Europese Unie een subsidie gekregen voor een 3 jaar durend grensoverschrijdend project voor muskus- en beverrattenbestrijding: het LIFE MICA project.

Grote waternavel Foto: HH Delfland

Het aantal exotische plant- en diersoorten neemt toe, ook in het beheergebied van Delfland. De waterschappen komen zodoende steeds vaker in aanraking met uitheemse soorten. Februari 2020 stelde het algemeen bestuur van Delfland de Beleidsnota Exoten vast.