Binnen Nederland worden veel flauwere en bredere oevers (NVO) aangelegd om de ecologische waterkwaliteit van beken, sloten en kanalen te verbeteren. Deze verbeteringen worden vaak gestuurd door KRW-doelstellingen. Faciliteert de aanleg van een NVO grote waternavel of niet?

Auteur: Martien van Beljouw, strategisch adviseur watersysteem (WS De Dommel)


Op sommige plekken waar NVO’s aangelegd worden, is de invasieve exotische waterplant grote waternavel aanwezig. Op locaties waar het vooralsnog niet mogelijk is grote waternavel volledig te verwijderen was het onduidelijk of de aanleg van een NVO zal leiden tot verbetering, of juist verslechtering van de ecologische toestand. Er bestond een mogelijkheid dat de aanleg van een NVO, met flauwere en bredere oever dan de uitgangssituatie, de invasieve exoot faciliteert. Dit zou er vervolgens toe kunnen leiden dat EKR-scores verslechteren en dat de KRW-doelen niet wordt behaald.

Literatuurstudie, enquête en veldinventarisatie

Om dit te onderzoeken zijn een literatuurstudie, enquête en veldinventarisatie uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport “Grote waternavel, onderzoek naar kansen en risico’s in natuurvriendelijke oevers” opgesteld door E.C. Koppenaal en M. Verhofstad van Floron.

In dit rapport is geen effect van grote waternavel op de EKR-score gevonden van een NVO ten opzichte van de nabij gelegen referentie. Het is niet onderzocht of grote waternavel een negatief effect heeft op deze score, omdat alleen locaties met grote waternavel zijn meegenomen in de veldinventarisatie van dit onderzoek.

Vanuit de literatuur blijkt wel dat er een negatief effect kan zijn van grote waternavel op de ecologie van een watergang (ook voorbeelden bekend uit het verleden in Brabant), maar dit was nog niet onderzocht in relatie tot een NVO. Er is in de resultaten van dit onderzoek dus geen ecologische reden gevonden om een NVO niet aan te leggen op het moment dat de invasieve plant al aanwezig is, als verdere verspreiding van de soort maar wordt voorkomen. De keuze voor het wel of niet aanleggen van een NVO kan dus op dezelfde manier gemaakt worden als op een locatie zonder besmetting met grote waternavel.

grote waternavel in NVO