Het Paterswoldsemeer is een groot meer dat grenst aan de stad Groningen. Het meer heeft een belangrijke functie voor wonen en recreëren maar ook voor natuur. Het is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland en is aangewezen als KRW waterlichaam. De laatste jaren neemt de overlast door grote waternavel toe.

Het Meerschap is een samenwerkingsverband van de gemeenten Groningen en Tynaarlo en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het Paterswoldsemeer, de Hoornseplas en de omliggende recreatie- en natuurgebieden. Echter een deel van het beheergebied is in beheer en eigendom van particulieren, gemeenten, provincies en Natuurmonumenten. 

Doordat het beheer en eigendom zo versnipperd is, is de bestrijding van invasieve exoten ook lastig. Het verwijderen en/of beheren van deze waterplanten vraagt om een gerichte en gecoördineerde aanpak. Daarom is besloten om met alle partijen om tafel te gaan en een gebiedsgerichte aanpak op te stellen. Het resultaat is een pilot van 3 jaar. Dit jaar start de pilot waarbij grote waternavel op het gehele meer door één partij (het Meerschap) bestreden wordt. Het doel is om in deze 3 jaar een goed controleerbare beheersituatie te creëren en verder aanwas te voorkomen.

De waterwaaier groeit in water van de aangrenzende gemeente en is nog niet in het meer waargenomen. De gemeente richt de bestrijding op de waterwaaier om te voorkomen dat er planten in het meer terecht komen.

Gedurende de pilot start het Meerschap vroeg in het voorjaar, als de watertemperatuur nog laag is en grote waternavel nog niet uitbundig groeit, met de eerste handmatige verwijderingsronde. Met de hand wordt de plant met wortel en al verwijderd. Dit wordt iedere vier weken herhaald. Naast handmatige verwijdering vindt ook machinale verwijdering plaats, wanneer de omvang van grote waternavel te groot wordt. Om instroom van Grote waternavel te voorkomen vanuit de aangrenzende wateren worden barriers geplaatst. Deze barriers schoont het Meerschap iedere 4 weken.

Communicatie

Om de pilot te laten slagen is communicatie erg belangrijk. Dit wordt gedaan om kennis en het bewustzijn van de omgeving te vergroten. Naast bijeenkomsten en een informatiecampagne zal er onder andere op belangrijke inlaatpunten (trailerhelling, sluizen en havens) bebording worden geplaatst om vaarrecreanten te attenderen op het belang van een plantvrije schroef.

Monitoring

Gedurende de pilot zal er intensief gemonitord worden wat de effecten zijn van een gecoördineerde bestrijding van grote waternavel. Deze gegevens worden vastgelegd en jaarlijks besproken met de betrokken partijen.

Paterwoldsemeer 20210520 150957 800