Rapport Decisio

Het ministerie van LNV heeft de Nederlandse aanpak van de exotenverordening laten evalueren.

Sinds 1 januari 2015 geldt in Nederland de Europese verordening invasieve exoten. Met deze verordening wil Europa de negatieve gevolgen van invasieve uitheemse exoten voor de natuur, biodiversiteit en aanverwante ecosysteemdiensten voorkomen en/of verminderen.

Nu, zo’n zeven jaar nadat de verordening van kracht werd, heeft het ministerie van LNV de Nederlandse aanpak van de exotenverordening laten evalueren om daarmee het beeld te krijgen van de stand van zaken van het systeem rondom de exotenverordening en van waar eventuele (systeem)verbeteringen mogelijk zijn. In opdracht van het ministerie van LNV is de evaluatie uitgevoerd door Decisio en Sweco.

Op 14 oktober 2022 is het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer als onderdeel van de verzamelbrief Natuur

21-10-2022