Sinds 2012 verscheen de nieuwsbrief van de werkgroep plaagsoorten twee keer per jaar als pdf. In dit archief vindt u de losse artikelen uit de nieuwsbrief.

 

Invasieve exoten pak je het best gezamenlijk aan. Zo kan Japanse duizendknoop, die in de beschoeiing groeit, alleen bestreden worden in samenwerking met gemeente en waterschap. In Amersfoort zijn alle partijen die grond beheren bij de bestrijding betrokken.

Nieuwsbrief november 2014

Waterschappen maken nog altijd hoge kosten om invasieve waterplanten terug te dringen en daardoor de bijbehorende problemen te voorkómen. Landelijk is er aandacht voor dit probleem. In 2010 is daarom door de Unie van Waterschappen (UvW), het ministerie van EL&I en de kwekers en handelaars van waterplanten een convenant afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het verhandelen van invasieve vijverplanten.

Nieuwsbrief oktober 2012

Jeff Samuels is senior adviseur ecologie bij de afdeling Kennis en Advies van WSBD. Zodra er plaagsoorten in het water worden gevonden, wordt hij direct betrokken. In 1997 startte het waterschap met de bestrijding van grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem. Sinds 2010 ziet Jeff het aantal soorten flink toenemen.

Nieuwsbrief juni 2015

Cabomba of waterwaaier (Cabomba caroliniana) is een uit Zuid-Amerika afkomstige waterplant. In Nederland is de plant voor het eerst in 1986 aangetroffen, in de haven van Maastricht. Cabomba is voor het eerst bestreden in 2006, in de vaarten en sloten van een camping aan de Loosdrechtse Plassen.

Nieuwsbrief mei 2013

In 2017 heeft Leon Burgwal, biologiestudent aan de Aerus Hogeschool in Almere, onderzoek gedaan naar de verspreiding van de Californische rivierkreeft in Oost-Twente. Aanleidingen voor het onderzoek waren berichten uit de streek over grote aantallen van deze kreeften en de mogelijke graafschade in de oevers van de Dinkel en zijbeken.

Nieuwsbrief juni 2018

Al zo’n 25 jaar wordt bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (RLD) aandacht besteed aan het verwijderen van invasieve soorten (‘exoten’). “Het begon ooit met grote waternavel, maar inmiddels heeft het aantal soorten zich flink uitgebreid”.

Nieuwsbrief november 2014

Veel waterschappen hebben last van plaagsoorten in de watergangen. Het bestrijden van deze plaagsoorten is vaak een kostbare kwestie. Vooral als de soort pas laat herkent of ontdekt wordt en tijd heeft gehad om sterk uit te breiden. Om vroegtijdig te kunnen bestrijden is het herkennen van deze plaagsoorten daarom een belangrijke eerste stap.

Nieuwsbrief december 2013

Het opsporen van plaagsoorten gebeurt meestal op de traditionele manier, soorten worden waargenomen of gevangen in het veld. Bij het vinden van soorten in water biedt de eDNA-methode inmiddels een goed alternatief, ook voor verschillende invasieve aquatische soorten.

Nieuwsbrief juni 2017