Sinds 2012 verscheen de nieuwsbrief van de werkgroep plaagsoorten twee keer per jaar als pdf. In dit archief vindt u de losse artikelen uit de nieuwsbrief.

 

Het eet-, knip- en graafgedrag van de uitheemse rivierkreeften leidt tot negatieve effecten op het aquatische ecosysteem. In theorie kunnen uitheemse rivierkreeften de KRW-score sterk negatief beïnvloeden. Het is op basis van de huidige kennis echter lastig te bepalen of een hoge
kreeftendichtheid een oorzaak of een gevolg is van de omslag van een helder en soortenrijk aquatisch ecosysteem naar een troebel en soortenarm ecosysteem.

Drie Nederlandse literatuurstudies geven een overzicht over huidige kennis van de ecologische effecten van kreeften.

Nieuwsbrief juni 2019

Er hebben zich inmiddels 2 soorten uitheemse zoetwaterrivierkreeften gevestigd in Friesland: de gevlekte en gestreepte Amerikaanse rivierkreeft. In de toekomst komen er mogelijk nog andere soorten bij. Om de verschillende soorten goed uit elkaar te kunnen houden, hebben de exotenbestrijders in 2018 een praktische cursus ‘Ecologie en herkennen van rivierkreeften’ gekregen. 

Nieuwsbrief juni 2019

Het Ministerie van LNV heeft vragen ontvangen vanuit de waterschappen over wat men moet en mag met gevangen en gevonden soorten van de Unielijst invasieve exoten, behorende bij de EU exotenverordening 1143/2014. Hieronder vallen ook exotische rivierkreeften en de Chinese wolhandkrab.

Nieuwsbrief juni 2019

Enkele waterschappen hebben vragen gesteld over wat men moet en mag met gevangen en gevonden soorten van de Unielijst invasieve exoten, behorende bij de EU exotenverordening 1143/2014.

Nieuwsbrief juni 2018

In 2012 startte het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard met een proef om kroosvaren biologisch te gaan bestrijden. Uitgaande van de feiten dat mechanische bestrijding niet hielp en chemische bestrijding te risicovol is. De natuurlijke vijand, Stenopelmus rufinasus (kroosvarensnuittorretje) werd geïntroduceerd.

Nieuwsbrief november 2014

Per 3 augustus 2016 geldt een Europees verbod (EU-exotenverordening 1143/2014) op bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren. In Nederland zijn de provincies verantwoordelijk gemaakt voor het treffen van maatregelen in de publieke ruimte voor soorten van de Exotenverordening.

Flora Rosenbrand en José Vos van de landelijke werkgroep plaagsoorten interviewen Johan Cronau in het provinciehuis van Gelderland.

Nieuwsbrief december 2018

Op 1 februari 2018 heeft Natuur en Ruimte invasieve exoten B.V. een cursus over het chemie-vrij bestrijden van uitheemse duizendknopen gegeven. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren de eigenschappen en de sterktes en zwaktes van de plant, de doelen van het bestrijden en de manieren waarop je de plant chemie-vrij kunt bestrijden.

Nieuwsbrief december 2018

In 2017 is een pilot project “Operationaliseren eDNA technieken voor het opsporen van beveren muskusratten” uitgevoerd door Orvion, Datura en de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Stowa en de Unie van Waterschappen. Voor het veldwerk is samengewerkt met Muskusrattenbeheer West en Midden Nederland, Muskusrattenbeheer Rivierenland, Waterschap Limburg en de Bestrijdingsorganisatie Noordoost Nederland.

Nieuwsbrief juni 2018

In Europa is chemische bestrijding vaak wettelijk verboden en mechanische bestrijding is duur. Biologische bestrijding van invasieve, exotische planten in waterecosystemen kan een goed alternatief zijn.

Nieuwsbrief december 2016 

Marc Rothengatter van Waterschap Hunze en Aa’s aan het woord over de bever in zijn beheergebied. Hij vertelt over de keuzes die aan het beverbeleid ten grondslag liggen.

Nieuwsbrief juni 2018