Sinds 2012 verscheen de nieuwsbrief van de werkgroep plaagsoorten twee keer per jaar als pdf. In dit archief vindt u de losse artikelen uit de nieuwsbrief.

 

Op 16 april 2014 heeft het Europees parlement ingestemd met een verordening voor invasieve uitheemse soorten. Met deze Europese regels gaan lidstaten samenwerken om te voorkomen dat schadelijke soorten zich in de EU vestigen en verder verspreiden.

Nieuwsbrief juni 2014

In 1985 werd de rode Amerikaanse rivierkreeft voor het eerst in Nederland aangetroffen. Inmiddels zitten er vele honderdduizenden in vooral stilstaande en langzaam stromende wateren, zoals sloten en plassen. Vooral in West en Midden Nederland gedijt deze invasieve exoot uitstekend. De kreeften beïnvloeden de waterkwaliteit, de baggeraanwas en mogelijk de waterveiligheid. Valt er iets tegen te doen? En zo ja: wat?

STOWA laat een onderzoek uitvoeren dat meer inzicht moet opleveren in de relatie tussen habitatcondities en kreeftendichtheden. Dat geeft aanknopingspunten voor maatregelen.

Nieuwsbrief juni 2019

Knolcyperus (Cyperus esculentus) is een zeer hardnekkige plaagsoort. Hoewel Knolcyperus eetbaar en niet schadelijk voor de waterkwaliteit is, is de plant vanwege wet- en regelgeving (o.a. door het teeltverbod van meerdere jaren bij signalering op het perceel) een nachtmerrie voor agrariërs. De verspreiding van deze plaagsoort neemt de laatste jaren toe, waardoor waterschappen hier steeds meer mee te maken krijgen. Tijd om eens dieper in te gaan op deze vervelende plaagsoort.

Nieuwsbrief december 2018

De Japanse duizendknoop rukt op in Nederland. Langs oevers, op dijken, in bermen en in beekdalen is deze exoot steeds vaker te vinden. De plant woekert, groeit snel en is lastig te bestrijden. Zowel mechanische als chemische bestrijding krijgen de plant er vooralsnog niet onder.

In dit artikel wordt beschreven wat de problemen zijn, welke schade verdere verspreiding met zich mee kan brengen en welke bestrijdingsmethodes er zijn.

Nieuwsbrief oktober 2012

Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea) is een algemeen voorkomende inheemse plant. De plant bevat stoffen uit de groep van de zeer giftige pyrolizidine alkaloïden waar vooral rundvee en paarden gevoelig voor zijn.Eenmaal gevestig is de plant lastig weg te krijgen. Wat zijn de mogelijkheden voor bestrijding en preventie?

Nieuwsbrief mei 2012

Jaap Bronsveld van Waterschap Rivierenland aan het woord over zijn rol als grasregisseur bij STOWA. Hij vertelt over zijn bijzondere functie, zijn drijfveren in het werk. 

Nieuwsbrief december 2018

Nederland ligt voor het grootste deel onder de zeespiegel. Gevolg hiervan is dat er sinds jaar en dag actief waterbeheer nodig is om het land begaanbaar te maken en te houden. Als bescherming tegen de zee zijn er om ons land primaire keringen aangelegd. De lager gelegen poldergebieden worden tegen hogere (boezem)wateren beschermd via een regionale kering. Plaagsoorten kunnen een bedreiging vormen voor de veiligheid en stabiliteit van de kering.

Nieuwsbrief november 2015

Exotische rivierkreeften zijn de laatste jaren regelmatig in het nieuws. Aanleidingen zijn bijvoorbeeld, de negatieve effecten die kreeften kunnen hebben op het ecosysteem, de wens van sommige mensen om kreeften op grotere schaal te gaan vangen voor consumptie of gewoon omdat ze soms bij vochtig weer met velen aan de wandel gaan en daardoor even extra opvallen.

Nieuwsbrief juni 2019

Regelmatig besteden we aandacht aan methodes voor het verwijderen van invasieve waterplanten. Een niet eerder belicht aspect is wat er daarna met de planten gebeurd. Worden de exoten afgevoerd of op de kant gezet? Formeel heeft de eigenaar van het aangrenzend perceel een ontvangstplicht voor het maaisel, maar tegelijk speelt de vraag of dit geen risico op verdere verspreiding met zich mee brengt. En hoe is afzetten en afvoeren geregeld in de nieuwe Europese verordening?

Nieuwsbrief december 2016

Hans Vastenhoud is senior onderhoudsmedewerker bij waterschap Rivierenland. Om het water ongehinderd vanuit de polders naar de gemalen of een stuw te laten stromen zorgt hij voor het onderhoud van het watersysteem. Het opschonen van de watergangen is daar onderdeel van en Hans heeft, als het gaat om plaagsoorten, dan ook vooral te maken met soorten die in het water groeien!

Nieuwsbrief juni 2017