Waterschappen maken nog altijd hoge kosten om invasieve waterplanten terug te dringen en daardoor de bijbehorende problemen te voorkómen. Landelijk is er aandacht voor dit probleem. In 2010 is daarom door de Unie van Waterschappen (UvW), het ministerie van EL&I en de kwekers en handelaars van waterplanten een convenant afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het verhandelen van invasieve vijverplanten.

Nieuwsbrief oktober 2012