Demissionair minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft de Tweede kamer per brief laten weten dat zij in het tweede kwartaal van 2024 een ‘landelijk aanvalsplan’ wil presenteren om de problematiek rond invasieve exoten aan te pakken. Het plan is een vervolg op de evaluatie van de Nederlandse invulling van de Exotenverordening en de wereldwijd toegenomen bezorgdheid over de impact van invasieve soorten op biodiversiteit en economie.

Artikel van het Kennisnetwerk Invasieve Exoten - 13 maart 2024

Aanleiding

Uit een recente evaluatie van het Nederlandse exotenbeleid blijkt dat de verantwoordelijke organisaties (provincies, waterschappen en het ministerie van LNV) verschillende acties in gang hebben gezet, maar dat er nog een forse inzet nodig is om tot een ‘volwaardig en robuust systeem’ te komen. Daarnaast ontbreekt het nog aan het gevoel van urgentie bij een deel van de betrokken organisaties.

Uit een recent rapport van het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) blijkt dat invasieve exoten mondiaal één van de voornaamste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit is. Invasieve exoten hebben bijgedragen aan 60% van de geregistreerde mondiale uitstervingen en de kosten voor zowel bestrijding en preventie als ook de aangerichte maatschappelijke en economische schade, worden geschat op meer dan 423 miljard dollar per jaar, wereldwijd. Daarmee is de problematiek van invasieve exoten een serieuze bedreiging die ook de aandacht van Nederland vraagt.

Aanvalsplan

Doel van het aanvalsplan is een concrete invulling te geven aan het Nederlandse exotenbeleid voor de komende jaren. Het plan richt zich op een nationale aanpak van invasieve exoten en zal maatregelen voor preventie, vroege detectie en beheersing omvatten. De nadruk zal liggen op preventie en de vroege eliminatie van zorgwekkende ‘nieuwe’ invasieve exoten die in Nederland opduiken. Het plan beoogt ook de samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies en andere belanghebbenden zoals gemeenten, waterschappen en grote terreinbeheerders te intensiveren.

Het aanvalsplan zal in twee fasen worden uitgewerkt, een voorlopige schets in het tweede kwartaal van 2024 en de definitieve versie in het derde kwartaal. Het plan zal worden opgesteld in samenwerking met de verschillende stakeholders, waaronder provincies die momenteel al aan een gezamenlijk ambitie­document werken.

De minister geeft in haar brief ook aan dat er bij het ministerie van LNV en de provincies op dit moment onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor een effectief invasieve exotenbeleid. Of er voldoende financiering en politieke steun zal zijn voor het aanvalsplan zal afhangen van een nieuw kabinet.

Lees de brief aan de Tweede Kamer

Beleidsreactie op evaluatie Exotenverordening en IPBES-rapport over invasieve exoten